Cinema Hostel & Apartments, Poznań
, Poznań
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin obiektu

  1. Strona główna
  2. Obiekt
  3. Regulamin obiektu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Cinema Hostel & Apartments i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Cinema Hostel & Apartments. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Cinema Hostel & Apartments.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, a także na stronie Cinema Hostel & Apartments www.cinemahostelapartments.pl

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:30 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu. 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Cinema Hostel & Apartments w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Cinema Hostel & Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Cinema Hostel & Apartments lub innych osobach przebywających w obiekcie.

5. Cinema Hostel & Apartments zastrzega sobie prawo przy zameldowaniu do preautoryzacji karty kredytowej na kwotę 500 złotych lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie zaksięgowana zapłata za pobyt, zgodnie z rodzajem oferty, jaka została wybrana przy rezerwacji.

7. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do 3 dni przed przyjazdem do Cinema Hostel & Apartments, zaliczka nie zostaje zwrócona.

8. Jeżeli pobyt Gościa w Cinema Hostel & Apartments miał mieć miejsce w terminach targowych, obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Cinema Hostel & Apartments nie zwraca opłaty za pobyt w danym dniu.

10. Zameldowanie jest możliwe w godzinach od 14:30 do 21:00. Jeżeli Gość chciałby się zameldować poza godzinami pracy Recepcji, należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą Recepcji mailowo lub telefonicznie i wspólnie zatwierdzić przyjazd do obiektu poza standardowymi godzinami zameldowania. Cinema Hostel & Apartments zastrzega sobie prawo do odmówienia zameldowania poza standardowymi godzinami zameldowania lub zwrócenia kosztów

11. W przypadku samodzielnego zameldowania po godzinie 21:00 obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 500zł płatna kartą lub przelewem. Zwrotna w dniu wymeldowania.

12. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej przy zameldowaniu w wysokości 500-1000zł płatnej kartą lub przelewem. Zwrotna w dniu wymeldowania po sprawdzeniu stanu apartamentu.

 

§4 USŁUGI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Cinema Hostel & Apartments,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Cinema Hostel & Apartments pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Cinema Hostel & Apartments, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub wystawienie faktury za wyrządzone szkody.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Cinema Hostel & Apartments może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Cinema Hostel & Apartments, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Cinema Hostel & Apartments.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-851 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność obiektu jest wyłączona w sytuacji, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej lub też powstała z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała.
2. Cinema Hostel & Apartments nie odpowiada za utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
3. Cinema Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem obiektu.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania osób zachowujących się agresywnie, a także będących pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Recepcja obiektu przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez jeden tydzień, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Cinema Hostel & Apartments.

§8 CISZA NOCNA

W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Reklamacja powinna być złożona mailowo i powinna zawierać skan paragonu, potwierdzenia przelewu lub faktury z dokładnymi danymi Gościa, oraz niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Cinema Hostel & Apartments obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie zakazu grozi grzywną w wysokości 700 złotych.
2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Cinema Hostel & Apartments z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Strzałowej 6a/27 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Cinema Hostel & Apartments. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Cinema Hostel & Apartments, powodowania nieprzyjemnych zapachów, oraz stwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Cinema Hostel & Apartments.
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
6. Cinema Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z obiektem.
7. Organizowanie sesji zdjęciowych na terenie Cinema Hostel & Apartments musi być wcześniej konsultowane z obsługą Recepcji. Warunkiem wykonania sesji w apartamencie jest zgoda pracownika obiektu oraz wpłata kaucji w wysokości 200 zł.
8. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony.
9. Obiekt wynajmuje miejsce parkingowe na dobę hotelową od godziny 15:00, w dniu zameldowania, do godziny 11:00 dnia następnego. Wszelkie odstępstwa od Cinema Hostel & Apartments Cinema Hostel & Apartments tej zasady musza być wcześniej ustalane z obsługą Recepcji.
10. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie parkingu.
11. W Cinema Hostel & Apartments jest zainstalowany system monitoringu, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane 14 dni i mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

 

CENNIK:

 

 

LISTA

CENA

wymeldowanie do 12:30 HOSTEL

20zł

wymeldowanie do 12:30 APARTAMENT

30zł

zameldowanie od 12:30 HOSTEL

30zł

zameldowanie od 12:30 APATAMENT

60zł

parking auto osobowe/bus

50zł/70zł /doba

dostawka

100zł /doba

łóżeczko dziecięce

49zł /cały pobyt

pobyt zwierzęcia

30zł /dobę 

wymiana ręczników*

5zł

wymiana pościeli łóżko 1os*

10zł

wymiana pościeli łóżko 2os*

20zł

*darmowa wymiana jednorazowa ręczników i/lub pościeli przy pobycie od 4 noclegów

 

CENNIK USUNIĘCIA SZKÓD:

LISTA

CENA

palenie papierosów w pokoju – dearomatyzacja pokoju

700zł

sprzątanie pokoju i pranie ręczników po wymiotowaniu lub zabrudzenie krwią lub fekaliami

300zł

sprzątanie i pranie po wymiotowaniu w łóżku lub zabrudzeniu krwią lub fekaliami

600zł

pranie wykładziny po wymiotowaniu lub zabrudzeniu jej krwią lub fekaliami

600zł

 

Oferty specjalne

Cena dnia - bezzwrotna
od 160 /noc
od 160 /noc

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online.

Szczegóły oferty

Cena dnia - bezzwrotna

Oferta Elastyczna-zwrotna
od 184 /noc
od 184 /noc

Bezpłatne odwołanie rezerwacji, jeżeli nie jesteś pewien swoich planów do 5 dni przed przyjazdem.

Szczegóły oferty

Oferta Elastyczna-zwrotna

Wieczór Panieński w Poznaniu -oferta zwrotna
od 880 /noc
od 880 /noc

Wieczór panieński w magicznych apartamentach Cinema w centrum Poznania. Wieczór panieński to jedyna taka impreza w życiu przyszłej Panny Młodej ...

Szczegóły oferty

Wieczór Panieński w Poznaniu -oferta zwrotna

Wieczór Panieński w Poznaniu
od 800 /noc
od 800 /noc

Wieczór panieński w magicznych apartamentach Cinema w centrum Poznania.

Szczegóły oferty

Wieczór Panieński w Poznaniu

Romantyczny Pobyt Premium+
od 850 /noc
od 850 /noc

Przygotowaliśmy dla Ciebie cudowny pomysł jak można spędzić cudowny, pełen miłości weekend. Już dziś zarezewuj romantyczny pobyt dla dwojga!

Szczegóły oferty

Romantyczny Pobyt Premium+

Romantyczny Pobyt  Premium
od 700 /noc
od 700 /noc

Przygotowaliśmy dla Ciebie cudowny pomysł jak można spędzić cudowny, pełen miłości weekend. Już dziś zarezewuj romantyczny pobyt dla dwojga!

Szczegóły oferty

Romantyczny Pobyt Premium

Romantyczny Pobyt Standard
od 460 /noc
od 460 /noc

Przygotowaliśmy dla Ciebie cudowny pomysł jak można spędzić cudowny, pełen miłości weekend. Już dziś zarezewuj romantyczny pobyt dla dwojga!

Szczegóły oferty

Romantyczny Pobyt Standard

Zobacz wszystkie oferty

ul.Strzałowa 6a/27
61-847 Poznań, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij